ΚΑΣΤΡΙ, ΝΙΚΗΤΗ

Κατασκευή συγκροτήματος πέντε κατοικιών στη θέση Καστρί στη Νικήτη Χαλιδικής σε οικόπεδο επιφάνειάς 4.οοο τ.μ. με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρασίνου.

info@atwa.gr