ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1984 από τους διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς Ευστάθιο Ι. Γεωργιάδη, Ιωάννη Ε. Κονιόρδο και Ευριπίδη Ν. Κοσμίδη και ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή και διαχείριση ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Στην πολυετή της παρουσία στον χώρο της Βορείου Ελλάδος η εταιρία έχει ολοκληρώσει πλήθος οικοδομικών και τεχνικών έργων και έχει καταλάβει σημαίνουσα θέση μεταξύ των εταιριών του κλάδου.

H ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια βασίστηκε στα υψηλής ποιότητας και αισθητικής έργα της καθώς και στη στελέχωσή της με δυναμικό άριστης τεχνογνωσίας. Η εταιρεία σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί έργα που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής του χρήστη λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και επενδύοντας σε κτίρια με υψηλή ενεργειακή απόδοση που δεν επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον.

Στην πολυετή πορεία στο χώρο της κατασκευής και της ανάπτυξης ακινήτων η ΕΚΑΤΕΡ έχει ασχοληθεί με:

 • Κτίρια κατοικιών
 • Κτίρια γραφείων και επαγγελματικών χώρων
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Μονάδες υγείας
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Εκπαιδευτικές μονάδες
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Παραθεριστικούς οικισμούς στη θάλασσα και το βουνό

Οι πιστοποιήσεις μας

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής της Εταιρείας μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών μας και η ικανοποίηση απαιτήσεων των πελατών μέσω της κατασκευής έργων υψηλής ποιότητας.

Βασική δέσμευση της Εταιρείας μας αποτελεί η πλήρης εναρμόνιση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Επίσης η Εταιρεία δεσμεύεται για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας και τη διασφάλιση πλήρως ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλο το προσωπικό και συνεργάτες μας. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας. Το πεδίο εφαρμογής του ΟΣΔ είναι «Κατασκευή Οικοδομικών, & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & ενισχύσεις κτιρίων».

Οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσω:

 • Της συνεχούς αξιολόγησης επικινδυνότητας, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και μπορεί να αφορούν ζητήματα ποιότητας, περιβάλλοντος, ή/και ΥΑΕ.
 • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών,
 • Της του καθορισμού των στόχων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ΥΑΕ
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της αποδοτικής, φιλοπεριβαλλοντικής και ασφαλούς λειτουργίας της Εταιρίας,
 • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
 • Της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας,
 • Της εφαρμογής, τη διατήρησης, ανασκόπησης και συνεχούς βελτίωση της Πολιτικής και του ΟΣΔ.

Μας εμπιστευτηκαν